ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงรุก
ใช้ง่าย ช่วยให้คุณ…

 • พัฒนาคนอย่างเป็นระบบ เจาะจงได้รายบุคคล
 • Set OKR, KPI และติดตามผลงานได้ทั้งระดับทีมและบุคคล
 • จัดการลงทะเบียน ติดตามผล ดึงข้อมูลรายงานฝึกอบรมได้เพียงไม่กี่คลิก
 • ช่วยให้งาน Competency Assessment, Gap Analysis เป็นเรื่องง่าย
 • ประเมินแบบ 360 องศาได้ รองรับทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • แบ่งเบางาน Operation, ให้คุณ Focus งาน Strategic มากขึ้น
 • สะดวก รวดเร็ว ลด paper ลด error เอกสารไม่สูญหาย ตรวจสอบสถานะการอนุมัติได้
 • User friendly ใช้ง่าย Anywhere access, any smart devices
 • เข้าถึงระบบจัดการและองค์ความรู้ระดับสากลในราคาสบายๆ
Simplify & Automate Your Operation

Talent Management

 • ช่วยจัดกลุ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้ตาม Talent Grid
 • ช่วยคัดเลือก Talent และเตรียมคนเพื่อรองรับตำแหน่งเร่งด่วน ได้ทันเวลาและเหมาะสม

Learning Management System (LMS)

 • ช่วยให้งานฝึกอบรมง่ายขึ้น
 • พนักงานลงทะเบียนได้เอง Self Service Training Management
 • พัฒนา และติดตามผลงานได้จาก training roadmap รายบุคคล

Competency Management

 • ช่วยประเมินสมรรถนะและวิเคราะห์ GAP
 • แสดงผลเป็น Graph ที่เข้าใจง่าย
 • วิเคราะห์และแนะนำการพัฒนาได้รายคน ด้วยหลักสูตรหรือ KM content ที่เหมาะสม

Performance Management & Career Promotion

 • ช่วยประเมินผลงาน ตัดเกรด Bell Curve ตาม budget เพื่อการปรับเงินเดือนและโบนัส
 • Set OKR, KPI อนุมัติและติดตามผลได้ทั้งทีมและรายบุคคล พร้อม Corporate Dashboard
 • ช่วยวิเคราะห์และพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งจาก integrated factors
 • แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • Pay per Performance and Skill Level
 • Incentive Management

Knowledge Management & e-Learning

 • KM ระบบจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
 • รองรับทั้ง VDO, รูปภาพ, และ text
 • ค้นหาได้สะดวก และประหยัดเวลา
 • เรียนรู้ด้วนตนเองและทำข้อสอบโดยผลลัพธ์จะ link เข้ากับ training roadmap อัตโนมัติ

Employee Engagement Survey

 • ระบบสำรวจความพึงพอใจในการทำงาน
 • วิเคราะห์ผลได้รายแผนกด้วย real-time graph
 • สะดวกรวดเร็ว และรักษาความลับ

360 Degree Feedback ประเมิน 360 องศา

 • ช่วยให้ feedback และ insights จากบุคคลรอบด้าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาและเลื่อนตำแหน่ง
 • วิเคราะห์ผลเป็นกราฟในรายงานพร้อม print เป็นรูปเล่ม

DISC Personality Assessment

 • ช่วยถอดรหัสศักยภาพของแต่ละบุคคล
 • เผยให้เห็นถึง จุดแข็งจุดพึงระวัง ข้อแนะนำในการพัฒนา และงานที่เหมาะกับบุคลิก
 • Gen รายงานได้ทันที ท้ัง version ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Recruitment Management

 • ช่วยบริหารจัดการ การรับสมัครงาน ครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลังคนการประกาศจนถึงการสัมภาษณ์คัดเลือก และเซ็นสัญญา onboard
 • Candidate database management
 • ค้นหา resume ได้รวดเร็วด้วย smart search
 • รายงานสรุปสถานะ candidate รายตำแหน่ง

Succession Planning

 • ช่วยคัดเลือกและพัฒนา candidate เพื่อสืบทอดตำแหน่งสำคัญได้ทันเวลา และให้ธุรกิจดำเนินได้ต่อเนื่อง (Business Continuity)

ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา..

Our Clients